Usługi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dla zamawiającego:

 • dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia;
 • pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  w tym tworzenie dokumentów zamówienia, umów i niezbędnych ogłoszeń;
 • analiza opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 • pomoc przy badaniu i ocenie ofert oraz wniosków o dopuszczenie
  do udziału w postępowaniu;
 • obsługa procedury odwoławczej, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Warszawie;
 • weryfikacja dokumentów przygotowanych przez zamawiającego;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych;
 • obsługa kontraktów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, w tym możliwości zmiany umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania oraz reprezentacja w przypadku wystąpienia sporu
  z wykonawcą;
 • tworzenie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych;
 • wsparcie w zakresie udzielania zamówień w oparciu o tzw. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków”;
 • przeprowadzenie audytu postępowań udzielonych oraz kontroli
  ex-ante, realizowanej przed udzieleniem zamówienia.

Usługi na rzecz zamawiających świadczone są, w zależności od wyboru,
w formie doradztwa lub w ramach kompleksowego przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego. 

Dla wykonawcy:

 • analiza dokumentów zamówienia;
 • ocena ryzyk;
 • wsparcie podczas procedury zadawania pytań, zmierzających
  do zmiany lub wyjaśnienia treści opublikowanych dokumentów zamówienia;
 • pomoc w przygotowaniu ofert i wniosków, jak również dokumentów
  i oświadczeń składanych po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego;
 • weryfikacja ofert, dokumentów i oświadczeń podmiotów konkurencyjnych;
 • obsługa odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
  i Sądem Okręgowym w Warszawie;
 • udział w negocjacjach;
 • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów konsorcjum;
 • doradztwo w zakresie budowania doświadczenia oraz innych zdolności i zasobów wykonawcy, niezbędnych do efektywnego ubiegania się
  o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządzanie zobowiązań udostępnienia zasobów;
 • obsługa kontraktów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, w tym analiza możliwości zmiany umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania, oraz reprezentacja wykonawcy
  w przypadku wystąpienia sporu z zamawiającym.

Kancelaria świadczy również usługi szkoleniowe w zakresie udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych. W zależności od potrzeb, szkolenia mogą być realizowane stacjonarnie, jak również w formie on-line, w oparciu o dedykowaną platformę wideokonferencyjną. Tematyka szkoleń i zakres godzinowy uzgadniane są indywidualnie.

UMOWY

Kancelaria świadczy usługi obejmujące analizę, przygotowanie oraz modyfikację umów, w tym w szczególności:

 

 • sprzedaży, w tym sprzedaży nieruchomości;
 • najmu;
 • dzierżawy;
 • dzieła;
 • zlecenia;
 • komisu;
 • o roboty budowlane;
 • umów nienazwanych.

Uczestniczymy również w procesie negocjowania warunków kontraktów.

 

Przygotowane przez nas umowy są wynikiem rzetelnej analizy Państwa potrzeb i możliwości ich zaspokojenia.  

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi sporów, reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed:

 

 • Sądem:
  • polubownym (arbitrażowym);
  • powszechnym;
  • administracyjnym;
 • Sądem Najwyższym;
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Krajową Izbą Odwoławczą.

Dokonujemy również analizy potencjalnych ryzyk i szans związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem sporu, a po jego zakończeniu podejmujemy w Państwa imieniu działania zmierzające do wyegzekwowania należnego świadczenia.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie:

 

 • analizy profilu firmy i oceny związanych z nią ryzyk;
 • doboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności;
 • rejestracji podmiotów, w tym spółek prawa handlowego;
 • bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • łączenia i przekształcania spółek;
 • zbycia przedsiębiorstwa;
 • sporządzania i opiniowania dokumentów związanych z prowadzoną działalnością;
 • restrukturyzacji i postępowania upadłościowego;
 • zakończenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu

Po kliknięciu wystarczy wypełnić formularz, a skontaktujemy się z Państwem niebawem