Często otrzymujemy pytania, czy wadium złożone przez wykonawcę w formie innej niż pieniężna należy zwrócić, jeżeli z treści dokumentu wadialnego wynika, że w chwili powstania obowiązku zwrotu straciło ono już ważność.

*Dla zabieganych, którzy nie mają czasu czytać całości – nie trzeba.

Obowiązek zwrotu wadium wynika z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że czynności tej zamawiający dokonuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni m.in. od dnia upływu terminu związania ofertą . Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zwraca poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium (art. 98 ust. 5 ustawy).

Powołane przepisy zawierają bezwzględny obowiązek zwrotu wadium i literalnie nie dopuszczają od tego żadnych wyjątków. Czy ma to jednak sens w odniesieniu do sytuacji, gdzie wadium wygasło zgodnie z zapisanym w dokumencie wadialnym terminie? Oczywiście, że nie. Na szczęście, Izba nie zawsze bazuje na literalnej treści przepisu, który jest podstawą orzekania.

W uchwale z dnia 26 kwietnia 2022 r., sygn. KIO/KU 15/22, Izba przychyliła się do zastrzeżeń zamawiającego od wyników kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Izba podkreśliła, że celem wspomnianego wyżej art. 98 ust. 5 ustawy jest wcześniejsze zwolnienie gwaranta (lub poręczyciela) ze zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji (lub poręczenia). Jeśli gwarancja już nie obowiązuje, zwolnienie takie nie może mieć miejsca bowiem gwarant nie jest już do niczego zobowiązany. W skrócie – nie ma z czego zwolnić gwaranta / poręczyciela. Gdyby nawet zamawiający złożył oświadczenie o zwolnieniu kwoty wadium, to nie wywołałoby ono żadnych skutków.

KOMENTARZE ZOSTAŁY ZABLOKOWANE